POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO
S2-GROUP.PL

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w Zycie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.52016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art 13 i 14 RODO.

# 1

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu s2-group.pl (dalej Serwis) jest S2-Group Sp. z o.o z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 277, 44-280 Rydułtowy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614897, NIP: 6472574154, REGON: 364297736, o kapitale zakładowym w wysokości: 20 000, 00 zł (dalej: Administrator).

# 2

Administrator może przetwarzać niektóre dane, w tym dane osobowe użytkowników Serwisu, w związku ze świadczeniem niektórych usług (newsletter, formularz kontaktowy), a także aktywnością użytkownika w Serwisie.

# 3

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest
a. zgoda (art 6 ust 1 lit. a RODO) lub niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust 1 lit. b RODO ) — w przypadku korzystania z usługi newslettera lub formularza kontaktowego,
b. uzasadniony interes Administratora (art 6 ust 1 lit f RODO) w przypadku zbierania danych w celach analitycznych i statystycznych, tj. zmierzających do badania aktywności i preferencji użytkowników Serwisu oraz poprawy funkcjonalności Serwisu i świadczonych usług (w szczególności poprzez tzw. pliki cookies).

# 4

Newsletter – usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu informacji handlowych o produktach Administratora, w szczególności prezentowanych i oferowanych poprzez Serwis, tj. dotyczycących marek produktowych. W celu otrzymania newslettera należy podać wyłącznie adres e-mail. Podanie adresu e-mail równoważne jest z wyrażeniem zgody na korzystanie z tej usługi. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

# 5

Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca zadawanie pytań Administratorowi, w szczególności w związku z markami produktowymi, a także prowadzenie komunikacji i kontaktu w innym zakresie. Użytkownik powinien podać co najmniej dane umożliwiające Administratorowi kontakt z nim. Podanie innych danych jest dobrowolne.

# 6

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:
a. „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika,
b. „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu,
c. „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa,
d. „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.
Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w
najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.
W celu analizy i wykorzystania plików cookies Administrator korzysta z narzędzia Google Analitycs (jeśli użytkownik nie chce udostępniać danych, z których może korzystać Google, można pobrać dodatkowo dedykowane dodatek do przeglądarek – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

# 7

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez czas korzystania z Serwisu lub prowadzenia komunikacji. W przypadku zgody – dane będziemy przetwarzać nie dłużej, niż przez czas świadczenia usługi lub innych świadczeń, do których odnosi się zgoda.

# 8

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. organy wymiaru sprawiedliwości, Urząd Skarbowy), a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomocnicze, związane z prowadzeniem Serwisu albo świadczenia usług lub innych świadczeń (w przypadku zgody), tj. w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe, informatyczne, marketingowe i podobne. Z podmiotami takimi mamy podpisane odpowiednie umowy, gwarantujące odpowiednie bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

# 9

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) oraz prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

# 10

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

# 11

Z zastrzeżeniem punktu 11a Twoje dane nie są przekazywane poza obszar EOG.

# 11.a

Usługa newslettera zapewniana jest przez platformę Mailchimp, której operator swoja siedzibę i serwery posiada na terenie USA, wobec czego niektóre dane osobowe mogą być w związku z tą usługą przekazywane poza obszar EOG. Wg zapewnień dostawcy usług zapewniane są wszelkie wymogi bezpieczeństwa, w szczególności wynikające z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z 4 czerwca 2021r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz Zalecenia 01/2020 Europejskiej Rady Ochrony Danych, dotyczącego środków uzupełniających narzędzia przekazywania w celu zapewnienia zgodności z unijnym stopniem ochrony danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/.

preloader